Mayo Clinic Proceedings Head

Czołowe czasopismo Mayo i, bez wątpienia, jedno z czołowych recenzowanych czasopism klinicznych z dziedziny medycyny ogólnej, Mayo Clinic Proceedings, należy do najczęściej czytanych i cytowanych publikacji naukowych dla lekarzy, i ukazuje się w nakładzie około 124 000 egzemplarzy. Wydawane nieprzerwanie od 1926 roku, czasopismo to ma na swoim koncie opisy badań autorstwa laureatów Nagrody Nobla. Wśród wielu innych, autorzy przywołują również badanie z 2008 roku przeprowadzone na Uniwersytecie Westminster na potrzeby organizacji ETS (a także wykonane na zlecenie ETS badanie przeprowadzone na Uniwersytetu w Bradford, wspierany przez elektryczny producenta suszarki). 

Ten bardzo ważny artykuł opublikowany w czerwcu 2012 w recenzowanym czasopiśmie klinicznym „Mayo Clinic Proceedings”, dowodzi – z punktu widzenia higieny – bezdyskusyjnej wyższości ręczników papierowych nad suszarkami do rąk.

Streszczenie artykułu

Ponieważ przenoszenie bakterii jest bardziej prawdopodobne ze skóry mokrej niż z suchej, prawidłowe osuszanie rąk po umyciu powinno stanowić integralną część higieny rąk w placówkach opieki zdrowotnej”.
W artykule tym zamieszczono systematyczny przegląd badań nad skutecznością higieniczną systemów osuszania rąk.
W kwietniu 2011 roku przeprowadzono wyszukiwanie literatury w bazach elektronicznych PubMed, Scopus, i Web of Science. Terminami wyszukiwania były: suszarka do rąk, osuszanie rąk.
Wyszukiwanie ograniczono do artykułów w języku angielskim opublikowanych w okresie od stycznia 1970 do marca 2011. W niniejszym przeglądzie przedstawiono wyniki dwunastu badań.
Skuteczność metod osuszania rąk obejmuje takie parametry jak prędkość osuszania, stopień osuszenia, skuteczne usunięcie bakterii i zapobieganie skażeniu krzyżowemu.
W przeglądzie tym znaleziono niewiele argumentów przemawiających za względną skutecznością elektrycznych suszarek do rąk.
Jednocześnie
większość badań dowodzi, że ręczniki papierowe mogą osuszać ręce skuteczniej, efektywniej usuwać bakterie i powodować mniejsze skażenie środowiska toalety. Z punktu widzenia higieny ręczniki papierowe są znacznie efektywniejsze od elektrycznych suszarek do rąk. „Stosowanie ręczników papierowych powinno być zalecane w miejscach, w których higiena jest podstawowym wymogiem, takich jak szpitale i kliniki”.

„Epidemia świńskiej grypy A (H1N1), która dotknęła ludzkość w 2009 roku, przypomniała profesjonalistom i wszystkim pracownikom ochrony zdrowia, jak ważna jest higiena rąk w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się chorób.
W roku 1847 właściwą higienę rąk podniósł do rangi podstawowej zasady walki z infekcjami węgierski lekarz położnik Semmelweis; wymóg mycia rąk przyczynił się wkrótce do istotnego zmniejszenia śmiertelności wśród kobiet, spowodowanej gorączką połogową. Od stuleci mycie rąk uznawane jest za najważniejszy środek zmniejszający stopień infekcji wśród pracowników opieki zdrowotnej.

Mycie rąk oznacza mycie ich z użyciem zwykłego lub antybakteryjnego mydła i wody. W rzeczywistości, może ono polegać i na szybkim przepłukaniu rąk i na systematycznym szorowaniu. Dzięki odpowiedniemu myciu rąk stwierdzono istotne zmniejszenie wskaźnika chorób zakaźnych w różnych środowiskach, takich jak: instytucje opieki zdrowotnej, zakłady przemysłu spożywczego, przedszkola, szkoły, jak również we wszelkiego rodzaju sytuacjach międzyludzkich.
Do chwili obecnej znaczna liczba badań skupiała się na takich tematach jak techniki mycia rąk, wybór i posługiwanie się środkami do mycia rąk i sposoby podwyższania wskaźnika przestrzegania higieny rąk przez pracowników służby zdrowia. Mniej uwagi poświęcano roli osuszania rąk po ich umyciu i względnej skuteczności różnych metod osuszania rąk w zmniejszaniu zagrożenia skażeniem.

Prawidłowe osuszanie rąk powinno być podstawowym elementem procedur skutecznej higieny rąk. (W filmie tym jeden z autorów artykułu omawia najważniejsze wnioski)

Coates i inni stwierdzili, że mycie rąk zarówno z użyciem mydła i wody, jak i samej wody w połączeniu z osuszaniem papierowymi ręcznikami może skutecznie usuwać z rąk bakterie. Nie wystarczy samo strzepnięcie wody z rąk po ich myciu, gdyż niektórych bakterii nie daje się w taki sposób pozbyć. Patrick i inni badali związki pomiędzy wodą pozostałą na dłoniach a poziomem przenoszenia bakterii.
Prawdopodobieństwo przenoszenia bakterii było większe w przypadku rąk wilgotnych niż w przypadku rąk suchych. Merry i inni również potwierdzili odpowiedzialność wody pozostałej na dłoniach za efekt skażenia poprzez dotyk lub dłuższy kontakt.

Chociaż w badaniach podkreślano ważność dokładnego osuszania rąk po ich umyciu, rola tej czynności nie była szeroko promowana i z całą pewnością jej istotne znaczenie dla właściwej higieny rąk i dla przeciwdziałania infekcjom pozostało niedocenione.
Brak zainteresowania tym aspektem może zniweczyć korzyści związane z dokładnym myciem rąk przez pracowników służby zdrowia. Dotychczas przeprowadzono niewiele badań mających za zadanie zbadanie wpływu właściwego osuszania dłoni na ogólną efektywność dbałości o higienę rąk. Celem tego artykułu było przedstawienie systematycznego przeglądu badań analizujących wydajność różnych metod osuszania dłoni oraz zaleceń dla przyszłych badań”.

 

Mayo Clinic Proceedings Video

Mayo Clinic Proceedings Video

Główne tezy artykułu (Mayo Clinic Proceedings)

Mycie rąk jest najważniejszym środkiem zmniejszania obciążeń dotyczących infekcji wśród służby zdrowia”.

„Ponieważ istnieje większe prawdopodobieństwo przenoszenia bakterii ze skóry mokrej niż ze skóry suchej, właściwe osuszanie dłoni po ich umyciu powinno być zasadniczym elementem procedur higieny rąk”.

„Higieniczna skuteczność osuszania rąk obejmuje wydajność osuszania, efektywne usuwanie bakterii i zapobieganie skażeniom krzyżowym”.

„Z punktu widzenia higieny ręczniki papierowe są zdecydowanie efektywniejsze niż elektryczne suszarki do rąk”.

Dokładne mycie rąk z wykorzystaniem ręczników papierowych jednorazowego użytku jest najbardziej preferowaną metodą osuszania dłoni w placówkach opieki zdrowotnej.”

„Stosowanie ręczników papierowych powinno być uważane za środek podwyższania wskaźnika przestrzegania higieny rąk przez pracowników służby zdrowia”.

 

Możesz pobrać kompletną publikację, korzystając z następującego łącza: Mayo Clinic Proceedings – The Hygienic Efficacy of Different Hand-Drying Methods

Możesz również zapoznać się z blogiem dziennika Washington Post na temat artykułu w Mayo Clinic Proceedings: Koniec rywalizacji między ręcznikiem papierowym a suszarką do rąk.

Ta strona jest również dostępna w: angielski francuski niemiecki włoski hiszpański